താങ്കളുടെ സ്ഥലം: വീട്
 • എന്റർപ്രൈസ് ശൈലി
 • എന്റർപ്രൈസ് ശൈലി

  • Company reception

   കമ്പനി സ്വീകരണം

  • Office area

   ഓഫീസ് ഏരിയ

  • Office area

   ഓഫീസ് ഏരിയ

  • Production department

   നിർമ്മാണവിഭാഗം

  • Production department

   നിർമ്മാണവിഭാഗം

  • Warehouse

   വെയർഹൗസ്

  • Meeting room

   യോഗം നടക്കുന്ന സ്ഥലം