താങ്കളുടെ സ്ഥലം: വീട്
 • പേറ്റന്റ്
 • പേറ്റന്റ്

  • U200 Series-RoHS Certificate Of Conformity

   U200 സീരീസ്-RoHS അനുരൂപതയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

  • U200 Series-CE Certification

   U200 സീരീസ്-CE സർട്ടിഫിക്കേഷൻ

  • U200 Series-FCC Certification

   U200 സീരീസ്-FCC സർട്ടിഫിക്കേഷൻ

  • U500 Series-RoHS Certificate Of Conformity

   U500 സീരീസ്-RoHS അനുരൂപതയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

  • U500 Series-CE Certification

   U500 സീരീസ്-CE സർട്ടിഫിക്കേഷൻ

  • U500 Series-FCC Certification

   U500 സീരീസ്-FCC സർട്ടിഫിക്കേഷൻ

  • National high-tech enterprises

   ദേശീയ ഹൈടെക് സംരംഭങ്ങൾ

  • Ceiling Bracket / Wall Support

   സീലിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് / വാൾ സപ്പോർട്ട്

  • Teaching System Software Copyrigh

   ടീച്ചിംഗ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പകർപ്പവകാശം

  • SDI Converte Software Copyright

   SDI കൺവേർട്ട് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പകർപ്പവകാശം

  • SDI HD PTZ Camera Software Copyright

   SDI HD PTZ ക്യാമറ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പകർപ്പവകാശം

  • 4K PTZ Camera Software Copyright

   4K PTZ ക്യാമറ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പകർപ്പവകാശം

  • U200 series-USB2.0 HD conference camera software copyright

   U200 സീരീസ്-USB2.0 HD കോൺഫറൻസ് ക്യാമറ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പകർപ്പവകാശം

  • KB100 series-Pro Video PTZ Controller Software Copyright

   KB100 സീരീസ്-പ്രോ വീഡിയോ PTZ കൺട്രോളർ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പകർപ്പവകാശം

  • HD300 series HD SDI conference camera software copyright

   HD300 സീരീസ് HD SDI കോൺഫറൻസ് ക്യാമറ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പകർപ്പവകാശം

  • USB2.0 HD conference camera software copyright

   USB2.0 HD കോൺഫറൻസ് ക്യാമറ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പകർപ്പവകാശം

  • USB3.0 HD conference camera software copyright

   USB3.0 HD കോൺഫറൻസ് ക്യാമറ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പകർപ്പവകാശം

  • HD camera software copyright

   HD ക്യാമറ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പകർപ്പവകാശം

  • Professional controller keybroad software copyright

   പ്രൊഫഷണൽ കൺട്രോളർ കീബ്രോഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പകർപ്പവകാശം

  • SDI converte software copyright

   SDI പരിവർത്തന സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പകർപ്പവകാശം

  • Video conference camera appearance patent certificate-U200

   വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് ക്യാമറ രൂപീകരണ പേറ്റന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്-U200

  • Pro Video PTZ Controller appearance patent certificate-KB100

   പ്രോ വീഡിയോ PTZ കൺട്രോളർ കാഴ്ച പേറ്റന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്-KB100

  • Video conference camera appearance patent certificate

   വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് ക്യാമറ രൂപീകരണ പേറ്റന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

  • ISO9001:2008

   ISO9001:2008

  • ISO9001:2008

   ISO9001:2008