താങ്കളുടെ സ്ഥലം: വീട്
 • ടീം
 • ടീം

  സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നിന്ന് ഹാർഡ്‌വെയറിലേക്കുള്ള സ്വതന്ത്ര ഗവേഷണ-വികസന ശേഷി PUAS ന് ഉണ്ട്, മാത്രമല്ല ഉൽപ്പന്ന വികസന ഘട്ടത്തിൽ ഉപഭോക്തൃ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയ സേവനങ്ങൾ നൽകാനും കഴിയും.

  • R&D team picture

   ആർ & ഡി ടീം ചിത്രം

  • R&D team picture

   ആർ & ഡി ടീം ചിത്രം

  • R&D team picture

   ആർ & ഡി ടീം ചിത്രം

  • R&D team picture

   ആർ & ഡി ടീം ചിത്രം

  • Company reception

   കമ്പനി സ്വീകരണം

  • R&D team picture

   ആർ & ഡി ടീം ചിത്രം