താങ്കളുടെ സ്ഥലം: വീട്
 • ടീം
 • ടീം

  PUAS-ന് സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ മുതൽ ഹാർഡ്‌വെയർ വരെയുള്ള സ്വതന്ത്ര ഗവേഷണ-വികസന ശേഷിയുണ്ട്, കൂടാതെ ഉൽപ്പന്ന വികസന ഘട്ടത്തിൽ ഉപഭോക്തൃ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കിയ സേവനങ്ങൾ നൽകാനും കഴിയും.

  • R&D team picture

   ആർ ആൻഡ് ഡി ടീമിന്റെ ചിത്രം

  • R&D team picture

   ആർ ആൻഡ് ഡി ടീമിന്റെ ചിത്രം

  • R&D team picture

   ആർ ആൻഡ് ഡി ടീമിന്റെ ചിത്രം

  • R&D team picture

   ആർ ആൻഡ് ഡി ടീമിന്റെ ചിത്രം

  • Company reception

   കമ്പനി സ്വീകരണം

  • R&D team picture

   ആർ ആൻഡ് ഡി ടീമിന്റെ ചിത്രം